Adatvédelmi tájékoztató

Az Egis Gyógyszergyár Zrt. által meghirdetett álláshelyekre jelentkező személyek adatainak kezelése

Összefoglaló
Utolsó módosítás: 2018.

Általános rendelkezések és elérhetőségek

A jelen dokumentum az Egis Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság („Egis”) által meghirdetett álláshelyekre jelentkező személyek adataival, többek között a https://karrier.egis.hu/allasok karrieroldalon meghirdetett álláshelyekre vagy papír alapon vagy e-mailben, illetve az Egis mindenkori iskolaszövetkezet partnerén keresztül jelentkező pályázók adataival kapcsolatos adatkezelési tájékoztatójának rövid összefoglalója. Az egyes adatkezelési körülmények részletesebben az adatkezelési tájékoztató teljes változatában szerepelnek. Az adatkezelési tájékoztató teljes változata ITT érhető el.

Felhívjuk figyelmüket, hogy az Egis által végzett adatkezelésekről kizárólag az adatkezelési tájékoztató teljes változata tekinthető teljes körű tájékoztatásnak. A jelen összefoglaló csak elősegíti a teljes adatkezelési tájékoztató könnyebb megértését.

Az Egis fő elérhetőségei: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38., +36 1 803-5555, mailbox@egis.hu, illetve adatvédelmi kérdésekben: adatvedelem@egis.hu, és a www.egis.hu weboldal.

Az Egis által meghirdetett álláshelyekre jelentkező személyek adatainak kezelése:

  1. A pályázók személyes adatainak kezelése az Egis által meghirdetett álláshely betöltése (toborzás) céljából - a pályázók neve, kapcsolattartási adatai (cím, telefonszám, e-mail cím, adott esetben LinkedIn elérhetőség, saját szakmai honlap címe), önéletrajz és motivációs levél tartalma, önéletrajzhoz mellékelt profilkép (fotó), idegen-nyelv ismeret, korábbi tapasztalatra, munkahely(ek)re, képzettségre, képességre, tanulmányokra vonatkozó adatok, preferált szakterület, referenciák, esetlegesen elvárt havi fizetés. Az önéletrajzok és pályázatok magukban foglalhatják a pályázók saját maguk által önkéntesen megadott személyes adatait, úgymint: születési hely és idő, anyja neve, állampolgárság, Facebook, Skype azonosító, anyanyelv, bármilyen egyéb dokumentum az önéletrajzon és motivációs levélen kívül.

    A pályázók személyes adatainak kezelése az Egis által meghirdetett álláshely betöltése (toborzás) céljából a pályázó megpályázott munkakörre való szakmai alkalmasságának felmérése az álláspályázatok áttekintését követően, a megpályázott munkakör jellege szerint - az online felületen/ tesztlapokban / személyes megfigyelés során (személyes interjú, assessment center során) feltett kérdések kizárólag a meghirdetett munkakör betöltéséhez elengedhetetlenül szükséges kompetenciák vizsgálatára irányulnak. A vizsgálat elvégzését az Egis által felkért szakember (pszichológus, HR szakértő) vagy/és az Egis saját állományú szakembere végzi, a pályázó által kitöltött tesztlapokban/ online felület/személyes megfigyelés során megadott válaszok kiértékelésével. A vizsgálat kiértékelésében a következő partnerek vesznek részt: Profiles International Hungary Kft., Performan Group Kft., HaRp &Partners Kft.
  2. A pályázó önéletrajzának és álláspályázati anyagainak valamint kompetencia vizsgálattal összefüggő anyagainak megőrzése abból a célból, hogy az Egis a pályázót a jövőben (például egy későbbi üresedés esetén) állásajánlattal közvetlenül megkereshesse - a pályázótól eredetileg felvett adatok köre.

Az adatmegőrzési idő a pályázó hozzájárulása visszavonásának vagy tiltakozásának hiányában sikeres pályázó esetében a munkaviszony kezdetétől számított 2 év, sikertelen pályázó esetében a kiválasztási eljárás lezárását követő 2 év.

Az Adatkezelési Tájékoztató teljes változata tartalmazza az Egis által végzett adatkezelések részletes áttekintését, ideértve a pontos adatmegőrzési időket is. A pályázó álláspályázataihoz és az abban foglalt személyes adataihoz az Egis szervezetén belül az érintett álláspályázat szerinti terület illetékese és az Egis HR Igazgatóságának illetékes munkavállalói férhetnek hozzá az adatkezelés időtartama alatt. A karrieroldalt a Nexum Magyarország Kft. üzemelteti.

Sikeres kiválasztás esetén az Egis a pályázó által szolgáltatott adatokat átadhatja a pályázóval az Egisnél ellátott tevékenységhez kapcsolódóan munkaviszonyt létesítő munkaerő-kölcsönző cégnek, illetve foglalkoztató iskola-szövetkezetnek.

Az Egis bizonyos esetekben szakmai partner támogatásával végzi a kiválasztást (ún. RPO, azaz: „recruitment process outsourcing” tevékenység); ilyen esetekben az Egis szerződéses partnere (például a Randstad Hungary Kft. 1024 Budapest, Lövőház utca 39. Millenáris Irodaház 2. emelet) közreműködik a teljes toborzási és kiválasztási folyamatban (ide nem értve az Egis által meghirdetett pozíció meghatározását és a sikeres pályázó kiválasztását) melynek során az Egis szerződő partnere adatfeldolgozóként jár el. Iskolaszövetkezeti foglalkoztatás esetén a kiválasztást az Egis munkatársai, illetve az Iskolaszövetkezet munkatársai végzik, abban Egis szerződéses partner nem vesz részt.

Bizonyos esetekben a pályázóinktól azt kérjük, hogy referencia személyeket jelöljenek meg, akiknek a segítségével az Egis az önéletrajzban feltüntetett adatokat ellenőrzi, és információkat szerez a pályázó munkához való hozzáállásáról, teljesítményéről, személyiségéről, munkatársakkal való kapcsolatáról, együttműködéséről, feladatairól, felelősségeiről, lojalitásáról, konfliktuskezeléséről, stressz kezeléséről, kommunikációjáról, problémamegoldó képességéről. Ennek keretében az Egis a pályázó (Egishez történő jelentkezéskor) aktuális munkahelyén nem keres meg kollégákat, feletteseket. A referencia-személyek megkeresése a pályázó külön írásbeli hozzájárulásával történik.

A pályázók jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek összefoglalója

Az adatvédelmi jogokat és jogorvoslati lehetőségeket, és ezzel kapcsolatban a GDPR vonatkozó rendelkezéseit és korlátozásait részletesen az Adatkezelési Tájékoztató és a GDPR tartalmazza (így különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 78., 79. és 82. cikkei).

Átlátható tájékoztatás. A pályázók jogosultak tájékoztatásra tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően arról, hogy az Egis hogyan kezeli személyes adataikat, és mik a kapcsolódó jogaik. Az Adatkezelési Tájékoztató célja ez a tájékoztatás.

Hozzáférés. A pályázók jogosultak hozzáférni személyes adataikhoz. Ennek célja, hogy a pályázók tisztában legyenek azzal, és ellenőrizhessék, hogy az Egis személyes adataikat a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokkal összhangban használja fel.

A helyesbítéshez való jog. A pályázók jogosultak a pontatlan vagy nem teljes személyes adataik helyesbítésére.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”). Ez a jog lehetővé teszi a pályázók számára, hogy töröltessék vagy eltávolíttassák személyes adataikat, ha nincs jogszerű indok az Egis számára azok további használatára. Ez nem egy korlátozás nélküli jog, vannak alóla bizonyos kivételek.

Az adatkezelés korlátozásához való jog. A pályázók kérhetik adataik további kezelésének „blokkolását” vagy korlátozását. Az adatkezelés korlátozása esetén az Egis továbbra is tárolhatja az adatokat, de egyébként nem használhatja fel azokat.

Adathordozhatósághoz való jog. A pályázók jogosultak a személyes adataikat megkapni és saját céljukra más szolgáltatásokkal összefüggésben vagy társaságok kezelésében újra felhasználni. Ez nem egy korlátozás nélküli jog, vannak alóla bizonyos kivételek.

Tiltakozás az adatkezelés ellen. A pályázó jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen. Ebben az esetben az Egis a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Egis bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a pályázó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga és a bírósághoz fordulás joga A pályázók jogosultak nemzeti adatvédelmi felügyeleti hatóságuknál panaszt tenni személyes adataik Egis általi kezelésével kapcsolatban. Magyarországon a felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (http://naih.hu/; 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). A pályázó a rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait. A bíróságok listájához lásd: https://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/illetekessegkereso.

Határidők. Az Egis indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a pályázót a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Egis a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a pályázót. Ha a pályázó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha a pályázó azt másként kéri.